FAQ

Hvad er kreditforsikring?

​Kreditforsikring, også kaldet debitorforsikring, sikrer virksomheden mod kundernes manglende evne til at betale deres gæld. Dette kan opstå, fordi dine kunder bliver insolvente, eller fordi kunderne ikke betale inden for tidsfristen. Disse risici beskrives typisk som kommercielle risici. Virksomheder, der eksporterer, kan også beskytte sig imod en række politiske risici, der kan forhindre eller forsinke betaling. Dette opstår, når betalingen ikke modtages som direkte resultat af krig i køberens land, annullering af en kontrakt af regeringen i køberens land, eller når en regering vedtager forordninger, der enten forhindrer eksport eller import af varerne – eller forhindrer eller begrænser overførslen af hård valuta – fra køberens land. ​

Hvem bruger kreditforsikring?

Enhver virksomhed, der sælger på løbende kontobetingelser til andre virksomheder, kan nyde godt af kreditforsikring. Euler Hermes’ kunder går i størrelse fra mindre virksomheder til store multinationale virksomheder. Virksomheder i de fleste brancher i erhvervslivet – herunder erhvervsserviceydelser samt dem, der handler med varer – bruger kreditforsikring. 
 
Vores konsulenter udarbejder gerne et gratis forslag på en forsikringsløsning, der er tilpasset din virksomheds forudsætninger og behov. Det eneste, du behøver at gøre, er at kontakte os.

Hvorfor bør jeg overveje en kreditforsikring?

I gennemsnit er 40% af en virksomheds aktiver i form af varegæld. Nogle gange er tallet meget højere. Det er svært for en virksomhed at forudsige, hvilke kunder der ikke vil betale. Tæt på 50 procent af alle manglende betalinger opstår fra forhandlere, som man har et stabilt og længerevarende handelsforhold til.

Omkostningerne for en virksomhed i tilfælde af manglende betaling kan være betydelige. For eksempel: Hvis en virksomheds overskudsgrad er 5 %, og en af deres kunder misligholder en betaling på DKK 100.000, så skal virksomheden skabe et yderligere salg for DKK 2.000.000 for at opveje det tabte overskud. Hvad mere vigtigt er, så kan den tabte likviditet være ødelæggende. Manglende betaling svækker din virksomhed og sænker din investeringskapacitet. En kreditforsikring bidrager til styring af dine tilgodehavender og kompenserer dig i tilfælde af manglende betaling.

Hvad er fordelene ved en kreditforsikring?

Der er mange fordele, herunder:

 • Bedre kreditkontrol og -beskyttelse mod katastrofale tab ved gæld
 • Bedre risikostyring gennem et tidligt advarselssystem understøttet af Euler Hermes’ 
  database
 • Bedre forretningsplanlægning gennem eliminering af ukendte risici
 • Forbedret driftskapital fra din långiver, fordi du har forbedret kvaliteten af dine 
  tilgodehavender med kreditforsikring
 • Bedre målretning af salg takket være Euler Hermes’ egne indsamlede oplysninger, 
  der kan anvendes til at gå målrettet efter nye kunder og markeder samt overvåge 
  eksisterende kunder
 • Euler Hermes’ inkassonetværk
 • Forbedret likviditet, fordi man modtager betaling for ubetalte fakturaer, der er forsikrede.

Læs mere om kreditforsikring hos Euler Hermes

​Kan jeg nøjes med dækning af de kunder, som jeg er bekymret for?

Ingen forsikring fungerer på langt sigt, hvis kun tvivlsomme købere er omfattet. Men mere specifikt kan ingen nøjagtigt forudsige, hvornår en virksomhed bukker under. Euler Hermes forsikrer på basis af hele omsætningen. Dette sikrer den største værdi til kunderne og understøtter et langsigtet forhold.

Med andre ord forsikrer vi som udgangspunkt hele din kundeportefølje. Der vil dog være mulighed for at vælge enkelte kunder eller markeder fra. Vores konsulenter udarbejder et løsningsforslag ud fra dit firmas forudsætninger og behov – helt uden omkostninger.

Hvis der opstår et tab, hvor hurtigt får jeg så erstatning?

Generelt udbetales erstatning inden for 60 dage på et nationalt tab. Eksporttab kan tage lidt længere tid på grund af nationale venteperioder. Hvis eksporttabet skyldes konkurs, udbetales det inden for 60 dage af tabet. 


Er der nogen serviceydelser tilgængelige online?

Ja. Med EOLIS​, Euler Hermes’ onlinesystem, kan du bl.a. lave kreditansøgninger, restanceindberette og overvåge inkassosager. 


Hvor meget koster en kreditforsikring?

Prisen på en kreditforsikring afhænger af flere faktorer – og vi udarbejder altid et skræddersyet tilbud, hvor vi tager hensyn til din virksomheds aktuelle situation og behov.

Prisen på kreditforsikring afhænger blandt andet af dine debitorers:

 • Kreditværdighed
 • Kredittid
 • Hidtidige tab
 • Brancherisici
 • Landefordeling
 • Omsætning
Præmien vil dog kun udgøre nogle få promille af din virksomheds omsætning.

Hvad sker der, hvis Euler Hermes ikke kan inddrive gælden?

​Hvis vi, før vi bringer sagen for retten, har brugt alle tiltag, og du ønsker at afslutte inkassoforretningen her, kan vi lukke sagen. Dog kan vi også rådgive dig om effektiviteten af en retssag i forbindelse med din sag, og hvilke skridt du nu kan tage for at forsøge at inddrive dine penge. ​

Hvilken type risici dækker en kreditforsikring?

En kreditforsikring dækker som hovedregel tab, der skyldes manglende betaling for leverancer af varer og tjenesteydelser som følge af en debitors insolvens (betalingsstandsning, konkurs o. lign.). Tab dækkes, hvis fordringen er uden tvist og opstået i forbindelse med leverance af varer og tjenesteydelser i forsikringsperioden. Udover fordringsbeløbet kan selv kundespecifikke omkostninger, som oparbejdes under selve produktionsperioden, omfattes af kreditforsikringen. Derudover kan politiske risici dækkes af forsikringen, såfremt der indgås aftale om dette.

Hvordan fungerer en kreditforsikring?

Det spiller ingen rolle, om der sælges til kunder i Danmark eller i udlandet.
 
Forsikringen dækker normalt op til 90 % af den forsikrede fordring.
 
Inden vi udarbejder forsikringen, gennemgår vi dine kunders økonomiske situation. For hver kunde fastsætter vi en grænse, som modsvarer det maksimale kundetab, der kan forsikres. Derefter overvåger vi løbende kundernes situation. Hvis der sker en negativ ændring i en kundes situation, advarer vi dig, så salget kan tilpasses situationen. 
 
Hvis der derimod sker en positiv udvikling i kundens økonomiske situation, kan salgsindsatsen i stedet intensiveres under et øget forsikringsbeløb. På den måde hjælper vi dig med at finde den optimale risikobalance hele tiden.

Hvorfor skal jeg være kunde hos Euler Hermes?

Hvis en kundebetaling udebliver på forfaldsdatoen, kan vi hjælpe dig med inddrivelse af fordringen gennem Euler Hermes Inkasso uanset hvor kunden befinder sig. Lykkes det ikke for os at inddrive gælden, så får du i stedet udbetalt din forsikring.
For os er det en selvfølge at tilbyde konkurrencedygtige løsninger tilpasset din virksomheds situation og ønsker.
Derudover har vores kunder altid adgang til eget team af brancheerfarne eksperter, som giver en personlig og professionel service. Euler Hermes er repræsenteret på alle vigtige eksportmarkeder med kontorer i over 50 lande samt samarbejdspartnere i øvrige lande. I vores databaser har vi adgang til informationer på over 43 millioner virksomheder, der hele tiden overvåges.

Hvilken type firmaer tegner kreditforsikring?

Vi forsikrer virksomheder inden for de fleste brancher – og størrelsesmæssigt forsikrer vi virksomheder med en årsomsætning fra få millioner til milliardbeløb. Vi forsikrer både salg i Danmark og til udlandet.

Ud fra virksomhedens specifikke behov og ønsker udarbejder vi en løsning, der er tilpasset den enkelte virksomhed. At få udarbejdet et tilbud koster ikke noget.

Hvad er forskellen på kreditforsikring, factoring og fakturakøb?

Ved factoring belåner du dine kundefordringer hos factoringselskabet og får på den måde betalt salget på leveringstidspunktet. Hvis køberen ikke betaler factoringselskabet, må du efterbetale beløbet, og kreditrisikoen er derfor den samme som før.

Ved fakturakøb sælger du din faktura til factoringsselskabet til en bestemt kurs og får betaling derfra i stedet for af kunden.

Med en kreditforsikring fjerner vi kreditrisikoen fra den dag, du leverer varen, og hvis kunden ikke betaler, får du betalingen af os. Prisen modsvarer kun nogle promiller af omsætningen.

Kan jeg forsikre vores kunder i lande med politisk uro?

Sagtens. Udover den kommercielle risiko, det vil sige dækning af konkurser osv. kan forsikringen også omfatte såkaldt politisk risiko. Dette indebærer, at erstatningen udbetales i tilfælde af udebleven betaling fra kunder på grund en politisk situation, selvom kunden kan betale. Med politiske situationer menes der for eksempel krig, revolution eller oprør.

Hvilke kredittider dækker forsikringen?

Kreditforsikringen dækker typisk kredittider op til 360 dage, i særlige tilfælde op til 5 år. Kredittiden fastsættes i forsikringspolicen og har desuden indflydelse på prisen på kreditforsikringen.

Hvad skal jeg gøre, hvis en kunde ikke betaler?

Hvis en betaling udebliver på forfaldsdatoen, er det vigtigt at reagere hurtigt. Hvis en påmindelse ikke giver det ønskede resultat, bør der træffes inkassoforanstaltninger med det samme. Forsikringstageren skal rapportere de udeblevne betalinger til Euler Hermes for at få hjælp til at håndtere situationen.

Hvad gør jeg, hvis en kunde går konkurs?

Hvis en kunde går konkurs, skal det straks meldes til Euler Hermes. Denne anmeldelsespligt gælder ved alle typer forsikringssager. Euler Hermes tager derefter kontakt til dig som forsikringstager for at få yderligere oplysninger. Den dokumentation, som vi normalt efterspørger, er f. eks fakturakopier og oplysninger om betalingshistorik.

Forsikringserstatningen udbetales 14 dage efter, at forsikringssagen er indtruffet, og samtlige aktiviteter er overgået til Euler Hermes.

Kan jeg få hjælp til inkasso?

Ja, gennem vores omfattende globale netværk kan vi hjælpe alle danske virksomheder med inddrivelse over hele verden. Vi har en enkel prismodel uden faste abonnementsudgifter, hvilket gør det let for den enkelte kunde at beregne omkostningerne. Eventuelle retslige omkostninger, som opstår i forbindelse med inddrivelse af den forsikrede fordring, erstattes af forsikringen.

Er der meget arbejde involveret med kreditforsikringen?

Det meste af det praktiske arbejde kan du klare via vores online system EOLIS. Dér har du oversigt over policen, dine ansøgninger og meget mere.
Derudover har du adgang til dit eget team af rådgivere, som hjælper dig med spørgsmål vedrørende din forsikringsaftale.

Hvornår får jeg erstatning fra forsikringen?

Hvis uheldet er ude, og din kunde ikke kan betale, udbetaler vi erstatningen allerede 14 dage efter modtagelse af dokumentation for tabet. Er der tale om udenlandske kunder, kan det også aftales, at der udbetales erstatning, hvis betalingen blot er udeblevet i mere end 180 dage – også selvom den pågældende køber ikke er gået i betalingsstandsning eller konkurs.

Forsikringen dækker samtlige retslige handlinger i udlandet.

Hvor meget kan jeg få i erstatning?

Forsikringen dækker normalt 90 % af en forsikret fordring. Din økonomiske risiko reduceres med andre ord til et minimum ved tegning af en kreditforsikring.

For hver forsikringsperiode fastsættes desuden et maksimalt erstatningsbeløb for forsikringssager, som indtræffer i perioden, baseret på den totale forsikrede omsætning.

Hvor meget erfaring har I med B2B inkasso?

Vi er specialister i B2B, og via vores årelange erfaring ved vi, hvordan man mest effektivt inddriver forfaldne betalinger mellem virksomheder, og hvordan man skal gøre det med stor omhu og sensitivitet. ​

Hvor mange kontorer har I, og ​hvor har de adresse?

Vi har en imponerende tilstedeværelse i over 50 lande samtidig med, at vi har et stærkt partnerskab med eksterne advokater og inkassatorer. Det gør det muligt for os at tilbyde inkasso i over 130 lande på verdensplan.

Hvor mange medarbejdere er fordelt mellem jeres kontorer?

​Vi har over 600 inkassomedarbejdere på verdensplan, der har ekspertise og erfaring i at inddrive dine penge. Vi uddanner dem selv og fortsætter med at udvikle dem i løbet af deres karrierer. De forstår, hvordan man kan være ægte ambassadører for din organisation, mens de bevarer fokus på inddrivelse af, hvad andre skylder dig.​

Hvilke metoder bruger I til inddrivelse?

​Vi bruger gennemslagskraften i vores navn til at inddrive per telefon og brev, og hvis nødvendigt kan vi sørge for en gnidningsfri inddrivelse fra retssag til kendelse og til håndhævelse af dommen. ​

Hvor længe tager det i gennemsnit at inddrive gælden?

Hver sag er unik, og debitoradfærden varierer fra land til land, men i alle sager forsøger vi øjeblikkeligt at indgå en aftale med din debitor. Vores mål er at inddrive gæld, før det kommer til retssager, og vores erfarne medarbejdere kan vejlede dig gennem processen, hvor end din debitor måtte opholde sig. ​

Hvorfor skal jeg blive kunde hos Euler Hermes Inkasso?

Gennem vores globale netværk kan vi hjælpe dig med at inddrive dine fordringer over alt i verden. Euler Hermes tilbyder inkasso i over 90 lande, hvoraf koncernen har egne inkassovirksomheder i mere end 25 af landene.

Euler Hermes har mange års erfaring med inddrivelse og insolvenshåndtering og er desuden et anerkendt navn rundt om i verden, hvilket giver vores involvering stor gennemslagskraft. At følge god inkassoetik er naturligvis en selvfølge for os.

Vi har en enkel prissætningsmodel, hvilket gør det let for vores kunder at beregne omkostningerne allerede inden en sag sendes ind.

Hvilke fordele er der ved Euler Hermes Inkasso?

Gennem vores omfattende netværk af egne inkassovirksomheder og samarbejdspartnere rundt om i verden, er der altid en ekspert til stede, som vurderer, hvordan hver enkelte sag på bedste vis skal håndteres.

Er fordringen forsikret af Euler Hermes Danmark, findes der fordele ved at anvende Euler Hermes Inkasso. Her er nogle eksempler:

 • Eftersom fordringen oftest er forsikret, har vi lige så stor interesse som dig i at inddrive så meget som muligt af den for at undgå kundetab.
 • Hvis inddrivelsen ikke lykkes, og fordringen er forsikret af Euler Hermes, får du i stedet erstatning udbetalt fra forsikringen.
 • Omkostninger, som opstår i forbindelse med inddrivelsen af den forsikrede fordring, erstattes af forsikringen i henhold til forsikringens betingelser.

Hvordan bliver jeg kunde hos Euler Hermes Inkasso?

Ønsker du at indgå en inkassoaftale med Euler Hermes Inkasso, så kontakt os på inkasso.dk@eulerhermes.com eller på 88 33 33 88. Så sender vi dig abonnementsaftalen samt betingelser. Så snart vi har modtaget den underskrevne genpart, kan vi starte inkassosagen.

Hvad koster det?

Vi har en enkel prissætningsmodel, hvilket gør det let for vores kunder at beregne omkostningerne, inden sagen sendes ind.

Selve inkassoabonnementet er gratis. Derudover betaler du et fast beløb per inkassosag efter den gældende prisliste og en provision, som beregnes ud fra det beløb, der er inddrevet.​

Hvem ejer Euler Hermes Inkasso?

Euler Hermes Inkasso er et forretningsområde inden for Euler Hermes Danmark, som er en del af verdens største kreditforsikringskoncern, franske Euler Hermes SA. Moderselskabet er den tyske forsikrings- og finanskoncern Allianz.

Euler Hermes Danmark står under det belgiske Finansinspektions tilsyn.​

Hvad gør jeg, hvis jeg vil overgive en inkassosag til jer?

Du udfylder blot blanketten ”Fordring til inkasso” og sender den til os sammen med kopier af de ubetalte fakturaer, kontoudtog, rykkere og inkassovarsel. Du kan downloade vores blanketter her.

Hvor er Euler Hermes Inkasso repræsenteret?

Euler Hermes Inkasso har egen inkassovirksomhed i over 25 lande i verden. Derudover har vi faste samarbejdspartnere i øvrige lande i hele verden.

Kan jeg få hjælp med inddrivelse af en uforsikret fordring?

Ja, både kunder og ikke-kunder hos Euler Hermes Danmark kan benytte sig af Euler Hermes Inkasso.

Hvor hurtigt inddriver Euler Hermes Inkasso fordringen?

Det kommer hovedsageligt an på, hvor i verden din kunde befinder sig, og hvor gammel fordringen er. Jo tidligere vi får overdraget sagen, jo større er chancen for, at vi kan inddrive fordringen. Hvis det ikke lykkes for os at inddrive fordringen, og den dermed overgår som skadessag, får du udbetalt forsikringen, hvis du har en kreditforsikring hos os.

Hvad sker der, hvis en kunde afviser mit krav?

Hvis kunden bestrider dit krav om betaling, kan vi ikke inddrive den, da der så er tale om en tvist.

Hvor mange steder skal jeg henvende mig ved udlandsinkasso?

Du skal kun henvende dig ét sted, hvis du skal have inddrevet en fordring i udlandet – nemlig hos vores inkassoafdeling i Danmark. De kontakter inkassovirksomheden i det pågældende land, som skal inddrive fordringen.

Hvorfor skal jeg være kunde hos Euler Hermes?

I Euler Hermes Danmark har vi i gennem mange år specialiseret os i garantiudstedelse, og vi lægger vægt på den personlige kontakt, hurtig garantiudstedelse og nem administration.

Med en garanti fra Euler Hermes opnår du en lang række fordele:

 • Du får mulighed for at aflaste dit bankengagement og styrke din virksomheds likviditet, da vi til forskel fra bankerne tilbyder garantifaciliteter uden krav om pantesikkerheder o. lign.
 • Du får en individuel løsning til konkurrencedygtige priser og betingelser
 • Du får professionel rådgivning baseret på vores medarbejderes indgående viden og erfaring
 • Du indgår samarbejde med en veletableret garantistiller, der er anerkendt af offentlige og private virksomheder
 • garantikapacitet gennem sine genforsikringskontrakter på det internationale marked
 • Du får hos Euler Hermes én samarbejdspartner, uanset om du skal stille garantier i Danmark eller i udlandet – også hvis opdragsgiver kræver en lokal garantiudsteder
 • Selv om du allerede benytter en anden garantileverandør, er det værd at overveje de fordele, der ligger i et samarbejde med Euler Hermes som en supplerende leverandør af garantier

Euler Hermes tilbyder fleksible løsninger, som er tilpasset jeres virksomhed. Garantier, som udstedes af Euler Hermes, er ligestillede med bankgarantier, og vi kan stille garantier over det meste af verden via vort internationale netværk.

Hvordan får jeg en kontraktgaranti?

Hvis du sender oplysninger om størrelsen af dit garantibehov samt den seneste reviderede årsrapport til os, udarbejder vi et løsningsforslag målrettet din virksomhed. Vi stiller alle former for kontraktgarantier.

For at kunne tilbyde så konkurrencedygtige priser og betingelser som muligt, forudsætter vi, at din virksomheds samlede garantibehov er på mindst DKK 10. mio., og at virksomheden derudover har en sund økonomi.​

Hvad koster en garanti?

Prisen for en kontraktgaranti afhænger af din virksomheds garantibehov. Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på dækningen af din virksomheds garantibehov - det er nemlig den bedste måde for os at bevise, at kvaliteten af vores personlige rådgivning er i top, vores betingelser er rimelige, og at vores priser er konkurrencedygtige. Er du interesseret i et tilbud så send oplysninger om størrelsen af dit garantibehov samt den senest reviderede årsrapport til os.

Hvad er fordelene ved en kontraktgaranti?

En kontraktgaranti er en garanti for kontraktmæssige forpligtelser og udgør en sikkerhed for bygherre eller kunde. Entreprenøren eller leverandøren kan tegne garantien hos Euler Hermes og dermed sikre kunden, hvis entreprenøren eller leverandøren ikke kan leve op til sine forpligtelser.

Garantien sparer i nogle tilfælde bygherren for unødige forhandlinger med entreprenører, der alligevel ikke kan stille de endelige garantier, og derved sandsynligvis heller ikke vil være i stand til at opfylde de øvrige kontraktlige forpligtelser.

Hvilke garantityper tilbyder Euler Hermes?

Vi stiller de fleste former for kontraktgarantier. Garantier, som udstedes af Euler Hermes, er ligestillede med bankgarantier, og der findes derfor ingen forsikringsbetingelser, der begrænser garantiens gyldighed. Vi kan endvidere stille garantier over det meste af verden via vort globale netværk.

 • Tilbudsgaranti/Bid Bond
 • Arbejdsgaranti/Performance Bond
 • Forskudsgaranti/Advance Payment Bond
 • Leverancegaranti/Bond for supply of goods and services
 • Betalingsgaranti/Payment Bond
 • EU garanti/EU Bond

Euler Hermes tilbyder fleksible løsninger, som er tilpasset jeres virksomhed. Garantier, som udstedes af Euler Hermes, er ligestillede med bankgarantier, og vi kan stille garantier over det meste af verden via vort internationale netværk.

Hvad er en tilbudsgaranti/Bid Bond?

Euler Hermes Danmark udsteder tilbudsgarantier overfor bygherrer, der ønsker at sikre sig, at entreprenøren vil stå ved sit tilbud, når kontrakten skal underskrives.
Udover at sikre at entreprenørerne står ved det tilbud, der blev givet under forhandlingerne, er tilbudsgarantien også en sikkerhed for, at entreprenørerne kan stille de nødvendige garantier ved kontraktens indgåelse.
 
Garantien sparer bygherren for unødige forhandlinger med entreprenører, der alligevel ikke kan stille de endelige garantier og derved sandsynligvis heller ikke vil være i stand til at opfylde de øvrige kontraktlige forpligtelser.
 
Garantibeløbet er normalt på 1-5 % af tilbudssummen.​

Hvad er en arbejdsgaranti/Performance Bond?

Euler Hermes Danmark udsteder arbejdsgarantier overfor bygherrer eller hovedentreprenører, som ønsker at sikre sig mod tab, hvis entreprenøren ikke overholder de kontraktlige forpligtelser. For eksempel, hvis entreprenøren ikke udfører arbejdet i den aftalte kvalitet eller ikke overholder tidsfristen for levering.

En Euler Hermes Arbejdsgaranti udgør normalt 10-15 % af kontraktsummen og udløber oftest, når slutbesigtigelsen er godkendt.

Hvad er en forskudsgaranti/Advance for Payment Bond?

Euler Hermes Danmark udsteder forskudsgarantier for virksomheder, som har kunder, der kræver forudbetaling.

Forskudsgarantien sikrer køber/bygherre, hvis leverandøren/entreprenøren ikke leverer kontraktmæssigt. I så fald dækker garantien tabet af forudbetalingen.

Garantibeløbet modsvarer normalt størrelsen på forudbetalingen, hvilket oftest er 10 – 30 % af ordresummen.

Hvad er en leverancegaranti/Bond for supply of good and services?

Euler Hermes Danmark udsteder leverancegarantier overfor virksomheder, der ønsker at sikre sig mod manglende eller mangelfuld levering. Hvis leverandøren for eksempel går konkurs eller på anden måde misligholder de kontraktlige forpligtelser, dækker leverancegarantien købers tab. Ved mangelfuld levering eller i tilfælde af defekter dækker garantien færdiggørelse og/eller afhjælpning af mangler i sædvanligvis op til 1 år efter levering.

Garantibeløbet er normalt 10-20 % af kontraktsummen.

Hvad er en betalingsgaranti/Payment Bond?

Euler Hermes Betalingsgarantier sikrer sælger/leverandør, hvis køber ikke betaler for aftalte leverancer eller på anden måde misligholder sine betalingsforpligtelser, for eksempel ved manglende huslejebetaling.

Betalingsgarantier anvendes inden for industrien og ikke mindst inden for bygge- og anlægsbranchen.

Hvad er en EU-garanti/EU Bond?

EU-garantier fra Euler Hermes stilles over for Direktoratet for FødevareErhverv. Garantien dækker virksomhedens forpligtelser i henhold til EU’s markedsordninger. Det kan for eksempel være, at virksomheden kan betale for varer købt fra EU’s overskudslagre eller er i stand til på forlangende at tilbagebetale forudbetalte subsidier.

Kan jeg bruge garantien i udlandet?

Vi kan stille garantier over det meste af verden via vort internationale netværk. Euler Hermes har kontorer i over 50 lande og samarbejdspartnere i øvrige lande, så sandsynligheden for, at vi kan udstille en garanti, der dækker i dit samarbejdsland, er meget stor.

Kan en garanti fra Euler Hermes bruges som bankgaranti?

Garantier, som udstedes af Euler Hermes, er ligestillede med bankgarantier.​

Hvilke slags virksomheder udsteder I garantier til?

Vores kunder findes først og fremmest inden for bygge- og anlægsbranchen og den ordreproducerende fremstillingsindustri, men også virksomheder inden for andre brancher, som har et garantibehov. Kundernes omsætning ligger i størrelsesordenen DKK 40 - 50 mio. og op til en tocifret milliardomsætning.
Vi retter os primært mod mellemstore og store virksomheder med et løbende garantibehov på mindst DKK 10 mio. og opefter. Vi lægger vægt på god kreditværdighed, som bedømmes ud fra flere kriterier.

Hvad er EOLIS?

Som kunde hos Euler Hermes, har du adgang til EOLIS, som er vores online kundesystem. Det er meget brugervenligt og enkelt at anvende.
Med EOLIS kan du døgnet rundt: 
 • Søge om forsikring af debitor
 • Se svar på ansøgninger
 • Se skader registreret de sidste 24 måneder
 • Se oversigt over fakturaer sendt de sidste 24 måneder
 • Se policeoplysninger
 • Se oplysninger på din kontaktperson
 • Indberette restancer
EOLIS er under konstant udvikling, og der kommer derfor nye funktioner og selvbetjeningsmuligheder hele tiden.​

Hvorfor skal jeg bruge EOLIS?

Med EOLIS har du en mere direkte adgang til de mere end 43 mio. virksomheder, som vi overvåger rundt om i verden. Chancen for, at vi kender dine kunder, er derfor meget stor. Med vores netværk af samarbejdspartnere over hele verden har vi optimale muligheder for hurtigt at indhente yderligere informationer, hvis der er behov for det.
EOLIS giver dig mulighed for selv at holde dig ajour med din police og sikrer, at du hele tiden har adgang til en masse vigtige oplysninger.
Det betyder, at:
 • Du får en lettere hverdag, da du har nem og hurtig online adgang til alle vigtige informationer og funktioner, som du skal bruge i forbindelse med din policeadministration
 • Du er altid opdateret, da du til enhver tid har overblik over dit engagement og status på de enkelte aktiviteter – uanset hvor i verden, du befinder dig
 • Du sparer tid og penge, da du har lettere ved at styre dine kreditrisici og bruger mindre tid/færre ressourcer på at administrere din police
 • Du får en mere effektiv udnyttelse af din forsikring – og så er adgangen til EOLIS gratis.

Er du kunde hos Euler Hermes, men har endnu ikke fået adgang til EOLIS, skal du udfylde og sende blanketten "Bestil adgang til EOLIS" til os.

Hvordan kommer jeg i gang?

Det er nemt at få adgang til EOLIS. Du skal bare gøre følgende: 

 • Gå ind på forsiden af vores hjemmeside og vælg "For kunder" i højre menu. og derefter "Blanketter" i menuen til venstre
 • Åbn blanketten (PDF) "Adgang til EOLIS" og indtast informationerne i felterne
 • Udskriv blanketten og påfør firmastempel og underskrift
 • Fax blanketten til os på + 45 88 33 33 89 eller send den til vores adresse
 • Kort tid efter vil du – og andre brugere, som er angivet på blanketten - modtage et individuelt bruger ID samt password via mail.
Første gang - og kun første gang - når du logger på systemet, skal du acceptere betingelser for brug af EOLIS og ændre dit password.
Du har direkte adgang til EOLIS på https://eolis.eulerhermes.com/dk. Du kan også logge på EOLIS via forsiden - her skal du klikke på linket ”EOLIS”, som du finder til højre. Det er en god ide at tilføje denne side til ”mine foretrukne” / ”Favorites” i din internet browser.​

Jeg har problemer med EOLIS – hvad gør jeg?

Hvis der opstår problemer med EOLIS, kan du altid ringe til vores hotlinen på 88 33 33 88 eller skrive til contact.dk@eulerhermes.com. EOLIS hotline er bemandet inden for vores normale åbningstid – alle hverdage fra 08.30 – 16.30 (fredag dog til kl. 16.00)

Kan jeg få hjælp til EOLIS?

I EOLIS finder du en online hjælpefunktion, som giver dig hurtigt svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende brugen af EOLIS. Derudover tilbyder vi en telefonisk hotline, hvor et team af medarbejdere sidder klar til at hjælpe og besvare eventuelle spørgsmål.

Du kan kontakte EOLIS hotline på telefon 88 33 33 88 eller på contact.dk@eulerhermes.com. EOLIS hotlinen er bemandet inden for vores normale åbningstid – alle hverdage fra 08.30 – 16.30 (fredag dog til kl. 16.00)​

Kan jeg logge på døgnet rundt?

Vi udvikler hele tiden på EOLIS, og derfor er der tidspunkter på døgnet, hvor der ikke er adgang. Vores opdateringer sker primært mellem 20.00 og 06.00 om morgenen, hvor du derfor kan opleve problemer med at få adgang til systemet.

Hvad er et persondatalovsbrev?

Persondataloven er hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger skal behandles. Virksomheder, der arbejder med systematisk behandling af personoplysninger, skal som hovedregel anmelde dette til Datatilsynet. Samtidig skal de pågældende personer og virksomheder, der behandles, informeres. Dette gøres ofte gennem et brev – et såkaldt persondatalovsbrev.

Hvorfor har jeg modtaget et persondatalovsbrev?

En af dine leverandører har søgt dig eller din virksomhed forsikret. Jfr. persondataloven skal Euler Hermes Danmark oplyse dig om, at vi behandler oplysninger om dig eller din virksomhed.
Leverandører med en kreditforsikring søger normalt alle kunder forsikret. Det betyder, at det ikke kun er de kunder, som der er risiko for ikke kan betale, der forsikres. Også de store og velrenommerede virksomheder skal forsikres.

Hvem søger, og er der nogen, der ikke stoler på mig?

En af dine eller din virksomheds leverandører er kunde hos Euler Hermes Danmark og har ønsket at forsikre den løbende varekredit til sine kunder for at undgå tab. Der er ikke tale om, at leverandøren ikke stoler på dig eller din virksomhed, men det er derimod en aftale med Euler Hermes Danmark, at alle kunder skal søges forsikret.

Hvilke oplysninger gives videre til min leverandør?

Leverandøren lægger en ansøgning ind på et beløb, som formodes at dække den kredit, der løbende stilles til rådighed over for dig eller din virksomhed. Euler Hermes kreditvurderer så din virksomhed og meddeler dernæst din leverandør, hvorvidt hele beløbet kan forsikres, en del af beløbet eller intet beløb. Andre oplysninger videregives ikke til din leverandør. ​

Jeg har ikke fået ny leverandør, så hvorfor bliver jeg pludselig tjekket?

Formentlig er din leverandør blevet kunde hos Euler Hermes og skal i den forbindelse søge den løbende varekredit til dig og de øvrige kunder forsikret.​

Hvilke informationer behandler Euler Hermes?

For at kunne forsikre dig eller din virksomhed, behandler Euler Hermes alle offentligt tilgængelige oplysninger. Dette vil sige CVR-nr, navn og adresse, branche, stiftelsesdato og selskabsform. Er der tale om et ApS eller A/S, så registrerer Euler Hermes også de senest tilgængelige regnskaber. I nogle tilfælde vil vi kontakte virksomheden og spørge ind til udviklingen eller regnskaber.
Vi behandler ikke oplysninger om personnummer.
Ligesom alle andre virksomheder, så har Euler Hermes også mulighed for at tjekke i RKI.
Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt og udelukkende til brug for afgørelse om forsikringen. Ud fra de tilgængelige oplysninger laver Euler Hermes en kreditvurdering.

Hvorfor har min leverandør ikke informeret mig om, at de ønsker kreditten forsikret?

Mange leverandører vælger at oplyse deres kunder om, at de forsikrer den løbende varekredit, og det er efter vores opfattelse et positivt og økonomisk ansvarligt signal at sende. Dog vælger nogle virksomheder ikke at informere omkring kreditforsikringen.
Vi gør dog endnu engang opmærksom på, at leverandøren søger alle kunder forsikret, og ikke kun dig eller din virksomhed.

Koster det penge?

Kreditforsikringen koster ingen penge for dig. Det er din leverandør, der betaler for forsikringen.

Hvilken betydning har kreditforsikringen for mig?

Forsikringen har ingen direkte betydning for dig. Det er din leverandør, der betaler for forsikringen. Men indirekte er det en fordel for dig eller din virksomhed, at du og leverandøren kan handle sammen på kredit inden for den ramme, som leverandøren har søgt forsikring på.
Alt i alt er det positivt at være forsikret af Euler Hermes Danmark, da det giver et positivt signal udadtil og en kreditramme at kunne handle indenfor.