Vores metoder

 • Landerisiko
 • Konkursanalyser
 

Den samlede vurdering af en landerisko er en kombination af et lands country grade og risikoniveau 

 
Country Grade (CG) måler økonomiske uligheder, kvaliteten af handelsklimaet og de politiske risici. Skalaen er på seks niveauer, hvor AA er den højeste country grade, og D er den laveste. Country graden er kombinationen af tre vurderinger:

 • Den makroøkonomiske vurdering (ME) er baseret på analyser af: den økonomiske struktur, budget- og pengepolitisk gældsbyrde, den eksterne balance sammen med banksystemets stabilitet og andre faktorer
   
 • Vurdering af det strukturelle handelsklima (SBE) er baseret på analyser af: den økonomiske struktur, budget- og pengepolitisk gældsbyrde, den eksterne balance sammen med banksystemets stabilitet og andre faktorer
   
 • Den politiske risikovurdering (P) er baseret på analyser af mekanismer for overførelse og koncentration af magt, effektiviteten i politiske beslutningsprocesser, institutioners uafhængighed, social samhørighed og internationale relationer.

Country graden kombineres derefter med to kortsigtede advarselsindikatorer for at skabe landerisikoniveauet (country risk level – CRL), der placeres på en skala, hvor 1 er det højeste og 4 det laveste. Disse niveauer bliver også omtalt som lav, medium, følsom og høj i vores country risk landekort. De to kortsigtede advarselsindikatorer er:

 • Indikatoren for det finansielle ’flow’ (FFI) måler en økonomisk kortsigtet finansieringsrisici, som kan påvirke betalinger af tilgodehavender fra salg mellem virksomheder
   
 • Den konjunkturbestemte risikoindikator (CRI) måler de kortsigtede afbrydelser i efterspørgslen. Det inkluderer vores prognoser for makroøkonomien og konkurser.

Til sammen udgør disse fem risikodimensioner Euler Hermes’ unikke metode til at vurdere landerisikoen, som fortæller, hvad sandsynligheden er for, at et selskab i et givet land ikke kan betale. Dette støtter beslutningsprocessen for vores kunder.​

Euler Hermes overvåger virksomhedskonkurser i mere end 30 lande

 
Virksomhedskonkurser defineres forskelligt fra land til land, og forskellene er mange. Derfor er internationale sammenligninger vanskelige.
 
For det første har de officielle konkursprocedurer ikke samme betydning overalt. 
I nogle lande dominerer de mere fredelige ordninger (f.eks. i Spanien og Italien), og derfor er tallene for virksomhedskonkurser relativt lave, selv om det sande billede ser anderledes ud.
 
For det andet er virksomhedskonkurser for selvstændige iværksættere ikke en del af tallene i visse lande. Nogle gange er de inkluderet i tallene for personlige konkurser (f.eks. i USA) uden, at der bliver skelnet mellem rent personlige konkurser og konkurser af enkeltmandsvirksomheder. I de sidstnævnte tilfælde er antallet af virksomhedskonkurser markant undervurderet.
 
For at løse problemstillingerne omkring de mange forskellige statistikker og omstændigheder, har vi konstrueret landeindekser og vores eget unikke Global Insolvency Index.
 
Når konkurstallene anses for sammenlignelige og standardiserede, beregner vi et konkursindeks ved hjælp af en basis, hvor år 2000 = 100. Dette måler ændringerne i konkurser over tid frem for at fokusere på det absolutte tal, og det udgør en afgørende og ledende indikator for eventuelle markante stigninger i risikoen for manglende betaling i et givet land. Vi har også beregnet et Global Insolvency Index (GII). Dette indeks er den vægtede sum af de nationale indekser.
 
Hvert land vægtes i forhold til dets andel af den totale BNP (ved de gældende valutakurser) af de lande, som er med i vores undersøgelser. Denne indikator er den bedste måde at overvåge den globale økonomis tilstand.